ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มทส. และ Harbin Engineering University ประเทศจีน

           ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางเยือน Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2561 โดยการเยือนในครั้งนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Harbin Engineering University รวมทั้งได้มีการเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม College of International Cooperative Education และ Science and Technology Research Institute ของ Harbin Engineering University อีกด้วย

         สำหรับกิจกรรมและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จะประกอบไปด้วย (1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทาง Harbin Engineering University จะส่งนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project Based Learning ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะส่งนักศึกษาไปร่วมกิจกรรม Summer School ณ Harbin Engineering University ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 และ (3) จะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย ระหว่างสองสถาบันด้วย

      

 

During January 3rd-6th 2018, Suranaree University of Technology’s administrators, led by Professor Dr. Santi Maensiri, Vice Rector for Academic Affairs and Internationalization together with Associate Professor Dr. Anan Tongraar, Vice Rector for Research, Innovation, and Technology Development, Assistant Professor Dr. Worawat Meevasana, Dean of Institute of Science, Associate Professor Flight Lieutenant Dr. Kontorn Chamniprasart, Dean of Institute of Engineering and Associate Professor Dr. Sirichok Jungthawan, Director of Center for International Affairs visited Harbin Engineering University (HEU), the People's Republic of China to sign the Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between Suranaree University of Technology and Harbin Engineering University. Both universities have agreed to collaboratively work in academic areas, such as exchange of students, staff, lecturers and researchers as well as conduct collaborative research projects and other academic activities as mutually agreed. On this occasion SUT’s administrators visited College of International Cooperative Education and Science and Technology Research Institute of HEU as well.

 

Activities that will occur in 2018 include: (1) Harbin Engineering University will send students to participate in the Global Project Based Learning activity hosted by the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology in March 2018, (2) Suranaree University of Technology will have students attend the Summer School at Harbin Engineering University in June 2018, and (3) the exchange of lecturers and researchers between the two universities.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง