มทส. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย ในการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities รอบที่ 1 ปี 2024

มทส. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

ในการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities รอบที่ 1 ปี 2024

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและของเอเชีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics Ranking of World Universities Round 1 ปี 2024 รอบที่ 1ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยเป็นอันดับที่ 12 ของไทย จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 192 แห่ง และเป็นอันดับที่ 10 ของไทยด้าน Excellence Rank อันดับที่ 422 ของเอเชีย จากมหาวิทยาลัยในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ 16,677 แห่ง และอันดับที่ 1,404 ของโลก จากมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 32,000 แห่ง

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics Ranking of World Universities องค์กรจัดอันดับชั้นนำจากประเทศสเปน เป็นการวัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) มีเกณฑ์ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 1) การวัดผลกระทบการอ้างอิง (Visibility หรือ Impact 50%) ตามจำนวนของเครือข่ายภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2) การวัดปริมาณการเผยแพร่บทความทางวิชาการและจำนวนการอ้างอิง 310 อันดับแรกของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (Transparency หรือ Openness 10%) และ 3) การวัดจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 10% แรก ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดในจำนวน 27 สาขาวิชา (Excellence หรือ Scholar 40%)

 

 

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับตามการอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา (Excellence Rank) มทส. เป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 10 ของประเทศไทย สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการสารสนเทศที่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏชื่อนักวิชาการและผลงานต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ และศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) เพื่อหมุดหมายของการก้าวสู่ความเป็นสากล

 

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง