ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ระดับบัณฑิตศึกษา
 

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา(หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2557
จำนวนหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2557
รายละเอียดข้อมูลแต่ละสาขาวิชา
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ทุนสนับสนุนบัณฑิต
    1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
    2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
    3. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนละ 5,000 บาท/เดือน
    4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนละ 3,000 บาท
    5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น รายละเอียดคลิกที่นี่
    6. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดคลิกที่นี่
   
ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง
     ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
     ฟอร์ม Recommendation
     ฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
     ฟอร์มหนังสือรับรองเทคโนโลยีเลเซอร์
     ฟอร์มหนังสือรับรอง สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
     ฟอร์มหนังสือขออนุญาตสมัคร
     
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
    กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ที่ปรากฎบนหน้าจอโดยตรง และส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท
ไปยัง ฝ่ายรับนักศึกษา โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
    1. ส่ง ธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทาง ปทจ. นครราชสีมา ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   

2. ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขามุขมนตรี 
บัญชีเลขที่ 580-2-15772-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ ส่งทางโทรสารไปยังหมายเลข (044) 22-3010

    - บันทึกข้อมูลการสมัครได้ตามกำหนดการรับสมัครเท่านั้น
     บันทึกข้อมูลการ คลิกที่นี่
     พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร
   
ติดต่อสอบถามการรับสมัคร
  - ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223026, 044-223025

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง