การเข้าศึกษา

 • ระดับบัณฑิตศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก   คณิตศาสตร์ประยุกต์   คณิตศาสตร์ประยุกต์   ฟิสิกส์   ฟิ...

 •  
 • ระดับปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ หลักสูตร 4 ปี ใน 7 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาข...

 •  
 • ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา

    ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับปร...

 •  
 • ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี

    ระดับปริญญาตรี           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ หลักสูตร 4 ปี ใน 7 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล...

 •  
 • นักศึกษานานาชาติ นักศึกษานานาชาติ

  ศูนย์กิจการนานาชาติ เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีชื่อเรียกว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งตั้งขึ้นในสำนักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยว...

 •  
 • ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

    ระดับบัณฑิตศึกษา   กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา(หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2557 จำนวนหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2557 รายละเอียดข้อมูลแต่ละสาขาวิชา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ท...

 •  
 • ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาแต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปณิธานด้านนี้ว่า "ถ้าเรียนได้...ต้องได้เรียน"   มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีละมากกว่...

 •  
 • Life@SUT Life@SUT

  รายละเอียด ชีวิตความเป็นอยู่ของชาว มทส. Life@SUT ...

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง