การวิจัย

 • มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น 1 ใน 9 "มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" ได้ดำเนินการตามมิติยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 3 มิติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับโลก ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการวิจัยที่ม...

 •  
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเด่น งานวิจัยและนวัตกรรมเด่น

  มีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถติดตามผลงานวิจัยได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซต์สถานวิจัยของแต่ละสำนักวิชา ดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สถานวิจัยสำนักวิชาเ...

 •  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

  หน่วยงานที่ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการศุ่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล   วิสัยทัศน์        มุ่ง มั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบ บูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัม...

 •  
 • ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา

  ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)    เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสน...

 •  
 • หน่วยวิจัย หน่วยวิจัย

  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการวิจัยในรูปแบบศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 16 ศูนย์วิจัย 6 กลุ่มวิจัย และ 11 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย .sponsored{text-align: center; display: table-column;} kiralık bahis si...

 •  
 • ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ

  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทุกหลักสูตร สนับสนุนการวิจัยระดับสูง และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับดูแล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์...

 •  
 • วิจัยสถาบัน วิจัยสถาบัน

  เครื่องมือในการหาข้อเท็จจริงมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .sponsored{text-align: cent...

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง