เกี่ยวกับ มทส.

 • สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย   ตราประจำมหาวิทยาลัย ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลางเส้นโค้งงอน หงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมข...

 •  
 • นวัตกรรมและความสำเร็จ นวัตกรรมและความสำเร็จ

    นวัตกรรมและความสำเร็จ   ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จมาโดยตลอด ดังผลงานที่ปรากฎผ่านการจัดลำดับของหน่วยงาน ดังนี้ 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University จากการจัดอั...

 •  
 • ประวัติ มทส. ประวัติ มทส.

    ประวัติ มทส.   ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ.ศ. 2523 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้ รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แ...

 •  
 • การบริหาร การบริหาร

  การบริหาร     การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วงทศวรรษแรก ได้แบ่งพัฒนาการสำคัญเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2531 - 2532 เป็นช่วงแรกที่เป็นการดำเนินการด้านจัดหาที่ดินที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การเตรียมโครงสร้าง การเตรียมจัดทำผังแม่บท ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2533...

 •  
 • หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายใน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งหน่วยงานภายในตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 1.       สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน รวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและธุรการ โดยประสานงานบริหารในสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานวิสาหกิจ สำนักงาน...

 •  
 • อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่

  สรุปอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ● ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ● รับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอื่นเข้า...

 •  
 • ติดต่อ มทส. ติดต่อ มทส.

    การติดต่อ มทส. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070   - หน่วยประสานงาน มทส. กทม. 128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพ...

 •  
 • ข้อมูลและสถิติ ข้อมูลและสถิติ

  ข้อมูลและสถิติ มทส.   รายงานประจำปี นักศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง บุคลากร มทส. เว็บไซต์วิจัยสถาบัน ...

 •  
 • คู่มือการใช้งาน SUT Branding คู่มือการใช้งาน SUT Branding

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ประกาศแนวนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ SUT Re-Profile 2020  เพื่อนำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของส...

 •  
 • ค่านิยม ค่านิยม

  .................................................................................................................................................... Professionalism – มีความเป็นมืออาชีพ รับทราบและยึดถือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ใส่ใจกับ เป้าหมาย และทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปถึงเป้าหม...

 •  
 • ปรัชญาการจัดการศึกษา ปรัชญาการจัดการศึกษา

  ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้น ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

 •  
 • ปณิธาน วิสัยทัศน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์

  ปณิธาน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ในกำกับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเมือง มหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดำ...

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง