หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษา

การศึกษาระบบไตรภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอน หลักสูตรโดยใชระบบไตรภาค โดยแบงเปนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนการสอน ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาใช้ เวลาปฏิบัติในสถานประกอบการได้ออย่างเต็มที่  ต่อเนื่อง และมีเวลาในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

 

 ระดับปริญญาตรี >>> ระดับบัณฑิตศึกษา

             ระดับปริญญาโท >>>
             ระดับปริญญาเอก >>>        

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง