การศึกษา

 • หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรที่เปิดสอน

  การจัดการศึกษา การศึกษาระบบไตรภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรโดยใช้ระบบไตรภาค โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ เพื่อใหืนักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทุกหลักสู...

 •  
 • 0 0

    สำนักวิชา      มีภารกิจด้านการสอนและการวิจัย แต่ละสำนักวิชาจะประกอบด้วย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย เป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชานั้นๆ  สำนักวิชา ประกอบด้วย 9 สำนักวิชา ได้แก่  (1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  (2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ...

 •  
 • ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา

  มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมีผลการประเมินในระดับดีมาก งานประกันคุณภาพการศึกษา  http://web.sut.ac.th/qa/ .sponsored{text-align: center; display: table-colum...

 •  
 • ห้องสมุด ห้องสมุด

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบ เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งให้บริ...

 •  
 • สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา

  มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่นำสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึก...

 •  
 • ระบบลงทะเบียน ระบบลงทะเบียน

  มีระบบให้บริการลงทะเบียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน และการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการแก่นักศึกษา   http://reg.sut.ac.th .sponsored{text-align: center; display: table-column;} kiralık bah...

 •  
 • E –Learning E –Learning

  การจัดการเรียนการสอนผ่าน SUT E –Learning เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษาเสริมจาการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ   http://elearning.sut.ac.th/ Partner sites % Recommended Other Websites : adult movies onlineputlockersworld.onlinevnrcappadoc...

 •  
 • การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต

  การให้บริการทางวิชาการในด้านต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป ทั้งการเกษตร และเทคโนโลยี หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน  http://csu.sut.ac.th/drupal/index.php กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี  http://technopolis.sut.ac.th ฟาร์มมหาวิทยาลัย http://www.sut.ac.th/uf/ .sponsored{text-ali...

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง