สังคมและนานาชาติ

 • เทคโนธานี เทคโนธานี

    เทคโนธานี “เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  รายละเอียดตามข้อกำหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่  23 เมษายน  พ.ศ. 253...

 •  
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์

    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดีขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่าของผล...

 •  
 • อุทยานการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้

    อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”ได้รับกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

 •  
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย

    ฟาร์มมหาวิทยาลัย           ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้เริ่มบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1500 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เพื่อการผลิตพืชและ...

 •  
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เรื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารจัดการแบบ"รวมบริการ ประสานภารกิจ" เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบ...

 •  
 • โรงแรมและห้องประชุม โรงแรมและห้องประชุม

    โรงแรมและห้องประชุม   สุรสัมมนาคาร ศูนย์สัมมนามาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต้ ที่เคยเป็น สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี พ.ศ. 2538 (WORLDTECH’95 THAILAND)  ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถรองรับการประชุมระดับประเทศและนานาชาต...

 •  
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

    ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และคู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้โรงเรี...

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง