ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และศึกษาผลกระทบอันเกิดจากอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง