มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก TTSF

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)  
 
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบถนน โดยใช้งานวิจัยด้านวัสดุรีไซเคิล ดิน และวัสดุสังเคราะห์ ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืน 
 
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ได้แก่ 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กฤษณะ สาคริก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัย: การพัฒนาสารสีเพื่อการประยุกต์ในการรักษามะเร็งโดยการบำบัดด้วยแสง : การศึกษาเชิงทฤษฎี 
 
อาจารย์ ดร.วรรณวิสา ทลาไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัย: ระบบตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก (มีเทน) ในทะเลโดยใช้ไฟเบอร์เซอเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์เซนเซอร์
 
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง