มทส. ได้รับรางวัล สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และคณาจารย์ได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ขอแสดงความยินดี “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567” 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567" จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีกำหนดเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แนวโน้มและโอกาส “Thai Higher Education Landscape in the Global Context: Trends and Opportunities” ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 
 
 
สำหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ ได้การรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow (FHEA) นอกจากนี้ ยังเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน 10 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ มทส. อีกด้วย
 
 
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัล “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และคณาจารย์ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยผู้ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว (SFHEA) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ในปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม (SFHEA) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์ต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง