ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567

นักวิจัย มทส. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมสหกิจศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ที่มีต่อความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” (Application of Structural Equation Models to Study the Influence of Copperative Education Program, Personal, Behavioral, and Environmental Factors on Employability of Engineering Students)

รองศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากผลงาน เรื่อง “ต้นแบบเครื่องสแกนจอประสาทตาแบบสามมิติ” (Prototype of a Three-dimensional Retina Scanner)

อาจารย์ ดร.กัตติกา กะอาจ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ระบบของไหลจุลภาคบนกระดาษสำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์” (Paper-Based Microfluidic Platform for Biomedical Applications)

 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นักประดิษฐ์และนักวิจัยสาขาต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง