รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร หารือแนวทางการนำกัญชาไปใช้ประโชน์ทางการแพทย์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

(15 มกราคม 2564) ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มทส. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับ นางสาวสมคิด นาฑี หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าหารือแนวทางการนำกัญชาไปใช้ประโชน์ทางการแพทย์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในอนาคต
 
 
 
สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ด้านสารสำคัญออกฤทธิทางยา จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรับรองมาตรฐานจาก องค์การอาหารและยา (อ.ย.) พบว่าผลผลิตกัญชาจากโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. มีสารสำคัญออกฤทธิ์ในปริมาณสูง ทั้ง CBD และ THC และไม่พบสารพิษตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการกระบวนการปลูกและดูแลรักษาแบบอินทรีย์มีคุณภาพสูง จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาจาก มทส.เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการผลิตตำรับยาเพื่อการบำบัดโรคต่อไป
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง