มทส. เป็นอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด โดย U.S. News & World Report

มทส. เป็นอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด
โดย
U.S. News & World Report

 

           เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา สำนักจัดอันดับ U.S. News & World Report ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” หรือที่เรียกว่า U.S. News & World Report 2020 Best Global Universities Rankings ซึ่งเป็นการสำรวจความมีชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก ระดับภูมิภาค นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 1249 มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด และเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” 1500 อันดับ จาก 81 ประเทศ หรือที่เรียกว่า “U.S. News & World Report 2020 Best Global Universities Rankings” โดยเน้นที่ผลงานการวิจัยและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ในปีนี้ คือ  Harvard University สำหรับในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 คือ National University of Singapore ในส่วนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 1249 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 358 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ในการจัดอันดับระดับสาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 545 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ลำดับที่ 231 ของโลก ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกของประเทศไทยเรียงตามคะแนนรวม ได้ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 522 (48.2 คะแนน)
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 522 (48.2 คะแนน)
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 893 (36.4 คะแนน)
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 1006 (32.6 คะแนน)
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 1044 (31.6 คะแนน)
 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 1053 (31.4 คะแนน)
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1059 (31.3 คะแนน)
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 1218 (26.5 คะแนน)
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1249 (25.6 คะแนน)

 

 

ในการจัดอันดับครั้งนี้ U.S. News & World Report ใช้ข้อมูลด้านการวิจัยจากฐานข้อมูล Web of Science และเป็นข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2013-2017 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด ประกอบด้วย13 ตัวชี้วัดและมีน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

 1. Global research reputation 12.5%
 2. Regional research reputation 12.5%
 3. Publications 10.0%
 4. Books 2.5%
 5. Conferences 2.5%
 6. Normalized citation impact 10%
 7. Total citations 7.5%
 8. Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
 9. Percentage of publications that are among the 10% most cited 10%
 10. International collaboration 5%
 11. Percentage of total publications with international collaboration 5%
 12. Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
 13. Percentage of total publications that are among the top 1% of most highly cited papers 5%

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับในแต่ละตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของ มทส. ในแต่ละตัวชี้วัด

 

            ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./24 ตุลาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง