มทส. จับมือ เบทาโกร ยกระดับการผลิตและการตลาดไก่โคราช ด้วยการขับเคลื่อนในรูปแบบ Social Enterprise

มทส. จับมือ เบทาโกร ยกระดับการผลิตและการตลาดไก่โคราช ด้วยการขับเคลื่อนในรูปแบบ Social Enterprise

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (เครือเบทาโกร) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการผลิตไก่โคราชในระบบอาหารปลอดภัย และยกระดับตลาดไก่โคราช ด้วยการขับเคลื่อนในรูปแบบ Social Enterprise โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. และ นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มผลิตปศุสัตว์ เครือเบทาโกร ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพจนสาร อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มทส. เผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการผลิตไก่โคราชในระบบอาหารปลอดภัย และยกระดับตลาดของไก่โคราชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของเนื้อไก่ โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการผลิตลูกไก่ และผลิตผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการสร้างจุดต่างให้กับเนื้อไก่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองแก่เกษตรกร ในขณะที่บริษัทจะทำหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความสามารถแก่เกษตรกรในการผลิตไก่โคราชที่ได้มาตรฐาน รับซื้อไก่จากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการชำแหละในโรงเชือดที่ได้มาตรฐาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำการตลาด ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภค รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

 

 

     ความสำเร็จจากความร่วมมือนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคเนื้อไก่มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกษตรกรรายย่อยของประเทศมีความสามารถในการผลิตไก่ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง อันเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัญหาที่หยั่งรากลึกของประเทศคือความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความสำเร็จจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่หยั่งรากลึกนี้ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

 

 

     ไก่โคราชเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปัจจุบัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์ไก่โคราช คือ ให้ไก่เป็นเครื่องมือที่เข้มแข็งในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร โดยผลงานวิจัยนี้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังคงเดินหน้าต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและให้แนวทางคำแนะนำในการพัฒนามาโดยตลอด ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร โชประการ” รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กล่าวในที่สุด

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14 มิถุนายน 2562

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง