มทส. เปิดอาคารสุรพัฒน์ 2 อำนวยความสะดวกลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 28 – 30 พฤษภาคม 2562

มทส. เปิดอาคารสุรพัฒน์ 2 อำนวยความสะดวกลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 28 – 30 พฤษภาคม 2562
 
           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีเปิดการลงทะเบียนจิตอาสา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ การเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของพระราชทาน และจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา จึงร่วมกับ มทส. เปิดอาคารสุรพัฒน์ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
 
 
 
         ในโอกาสนี้  มทส. ในฐานะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว รู้สึกเป็นเกียรติและยินดียิ่งที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ยังได้เตรียมนำบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน  มทส. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาดังกล่าว ในวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ทั้งนี้คาดว่าการสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของจังหวัดนครราชสีมาจะมีผู้สนใจไม่น้อยกว่า 60,000 คน
 
 
       โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง