รพ. มทส. จัดพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก จัดแสดงนิทรรศการ และให้บริการตรวจฟัน

รพ. มทส. จัดพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก จัดแสดงนิทรรศการ และให้บริการตรวจฟัน

มทส. เปิดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสุขอนามัยด้านช่องปาก วันที่ 5 ก.พ. 62  ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ. มทส.

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. จึงได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพช่องปากที่มีเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการรักษาของประชาชนมากขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และวิจัยที่สำคัญด้านทันตแพทยศาสตร์ และด้านสุขภาพทั่วไป ที่มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต ร่วมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้รับบริการในครั้งนี้ ก็เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากในทุกช่วงวัยอีกด้วย”

 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนา พุฒิภาษ รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิกของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2562 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการบริการสุขภาพช่องปาก และการบริการวิชาการ ศูนย์สุขภาพช่องปาก จึงตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ไม่เพียงเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิกของนักศึกษา ยังเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมอย่างครบวงจร ร่วมกับการบริการผู้ป่วยทั่วไปทุกช่วงวัย สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยี และวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ และความครบครันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ

 

ในโอกาสนี้ ศูนย์สุขภาพช่องปาก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดนิทรรศการศูนย์สุขภาพช่องปาก ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มุ่งเน้น การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความรู้ ความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากอีกด้วย พิเศษสำหรับวันเปิดคือ 5 กุมภาพันธ์นี้ ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก แบ่งออกเป็นประกอบด้วย ขูดหินน้ำลาย เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก อุดฟัน และ ถอนฟัน รวมจำนวน 200 ราย ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ”

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง