มทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Korat Smart City Identification Workshop

วันนี้ (วันที่ 24 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี ในนามเลขากรรมการสถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Korat Smart City Identification Workshop” ณ ห้องประชุมอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน 

 

 

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาของเมือง ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 
1) Smart Environment 
2) Smart Mobility 
3) Smart Living 
4) Smart People 
5) Smart Energy 
6) Smart Economy 
7) Smart Governance

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน รวมจำนวน 120 คน

 

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาอีสานตอนกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล ผู้จัดการสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และ Korat Smart City Canvas นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ตามด้านของ Smart City

ซึ่งผลการทำ Workshop ในวันนี้ สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จะนำไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์ Smart City ของจังหวัดให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น และเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง