มทส. ร่วมลงนาม MOU โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (24 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยจังหวัดนครราชสีมา ลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 33 หน่วยงาน โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาได้รับรู้ รับทราบ และมีเป้าหมายร่วมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัยของโลก โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขยายผลต่อเนื่องไปยังจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง