สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก สภาการพยาบาล เป็นเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษา ( 2567 – 2571)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จาก สภาการพยาบาล เป็นเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษา

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2567 – 2571) ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา 8 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร   2) ด้านอาจารย์  
3) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
4) ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา  5) ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
6) ด้านการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร  7) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
8) ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับทิศทางของการอุดมศึกษาไทยและสนับสนุนต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา

 

 

 

ทั้งนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. มุ่งเป็น “สถาบันแห่งโอกาสทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ” ซึ่งได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ที่มีการจัดตั้งเป็นสำนักวิชาและเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านพยาบาลของประเทศและเขตนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ ออกไปรับใช้สังคมแล้ว 12 รุ่น รวมถึงนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 พฤษภาคม 2567


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง