มทส. จับมือ GSteel และ GJS ผู้นำอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตเหล็กกล้าของประเทศ

มทส. จับมือ  GSteel และ GJS ผู้นำอุตสาหกรรมเหล็ก

ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตเหล็กกล้าของประเทศ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSteel)  และ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS)  ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน พัฒนากระบวนการผลิต การวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน

 

       รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมกับ นายยรรยง  คุโรวาท และ นางสาวสุนทรียา  วงศ์ศิริกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GSteel นายอัมเรนดรา  พราสาด  ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสิทธิศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต  GJS  ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กร โดยมี ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ผู้ก่อตั้ง บริษัท GSteel และ GJS เป็นประธานสักขีพยาน  รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. อาจารย์ ดร.สงบ คำค้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสามองค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

 


                ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSteel)  และ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) กล่าวว่า "ตนถือเป็นนิมิตหมายอันดีในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมเอกชน กับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ที่จะช่วยเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนที่มีทักษะฝีมือ  ความชำนาญเฉพาะเรื่อง ในแต่ละส่วน หากได้เสริมความรู้ตามหลักวิชาการจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีคณาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือทดลองที่ทันสมัยจะช่วยตอบโจทก์ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งถือเป็นการเสริมความรู้ใหม่ๆ จะสร้างความกระตือรือร้นให้กับทีมงานของทั้งสองบริษัท  เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในเบื้องต้นจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประการณ์ภาคปฏิบัติร่วมวิเคราะห์กับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ปรับลด หรือเสริมกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เนื่องจากทั้งสองบริษัทเป็นอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ตั้งแต่การหลอม ถึงรีดเป็นเส้นรูปแบบต่างๆ ออกสู่ท้องตลาด และยังเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายศาสตร์มาช่วยกันสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากฝีมือคนไทย ช่วยกันสร้างแบรนด์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก ตนเชื่อว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองบริษัท รวมกับทีมนักวิจัยและนักศึกษาโลหการ มทส. ที่ป้อนสู่ตลาดแรงงาน จะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็กของไทยยังคงเป็นผู้นำในอาเซียนได้อย่างแน่นอน"

                รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเหล็กที่มีประสบการณ์ยาวนานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ  จะได้มีการบูรณาการ การผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง  ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังจะ ก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ โดยผ่านโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล็กของทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจะเริ่มจากแลกเปลี่ยนบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย  มทส. กับ GSteel และ GJS ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาการศึกษาด้านโลหะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คู่มือต่างๆ เป็นต้น ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือซึ่งมีระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้”

ส่วนประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง