มทส. ปลื้ม เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียว ที่ติด TOP200 มหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี โดย THE เป็นปีที่สองติดต่อกัน

มทส. ปลื้ม เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียว ที่ติด TOP200 มหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี โดย THE เป็นปีที่สองติดต่อกัน

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ประจำปี 2561 (THE Young University Rankings 2018) 250 อันดับ ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 151-200 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน อันดับ 8 ของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับในการจัดอันดับครั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกได้แก่ Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ส่วนอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne จากสวิตซ์เซอร์แลนด์ และ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ ตามลำดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี “THE Young University Rankings 2018” ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยเพียง 55 ประเทศที่ติดใน 250 อันดับ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย มทส. เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ติดอันดับดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความสำเร็จที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ 601-800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2018) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2561 (THE Asia University Rankings 2018) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่ง มทส. ติดกลุ่มอันดับ 168 ของเอเชีย นับเป็นความสำเร็จที่แสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมก้าวสู่สากล

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จะมีค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้ จาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (30.0%) ด้านชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (30.0%) ด้านสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (30.0%) ด้านภาพรวมการเป็นนานาชาติ (7.5%) และด้านความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น (2.5%)

ทั้งนี้ ในปี 2018 มทส. มีคะแนนภาพรวมและคะแนนด้านต่าง ๆ สูงขึ้นกว่า ปี 2017 เกือบทุกด้าน โดยมีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 26.71 และมีคะแนนใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (28.9) ด้านชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (15.1) ด้านสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (33.6) ด้านภาพรวมความเป็นนานาชาติ (32.2) และด้านความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (40.6) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

 

“มทส. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “Generation Y” (ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2529-2542) โดยตัวชี้วัดที่โดดเด่นของกลุ่ม “Generation Y” คือ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตัวชี้วัด International Students จำนวนการรับนักศึกษานานาชาติที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/young-university-rankings

// ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 มิถุนายน 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง