มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

 

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และคณะ  เดินทางเยือนสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง (Institute of High Energy Physics: IHEP) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูง  โดยมี Prof. Yifang Wang ผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง และคณะให้การต้อนรับ

ในการนี้  อธิการบดี มทส. และคณะ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานของสถาบันโดย Prof. Gang Chen รองผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)   โดย Prof. Jun Cao ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ซึ่ง JUNO เป็นโครงการความร่วมมือในการตรวจวัดนิวตริโน ระหว่าง 72 สถาบันสมาชิกจาก 17 ประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท) โดยมี 3 สถาบันจากประเทศไทยได้แก่ มทส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเข้าร่วมเป็นสถาบันสมาชิก และร่วมมือกันเป็นภาคีจากประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกับการทดลอง JUNO ซึ่งในระยะแรกนี้ได้ร่วมมือกันออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันสนามแม่เหล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding) เพื่อทำให้การตรวจวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในเวทีระดับโลก นอกจากนี้ อธิการบดี มทส. และคณะ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Photomultiplier Tube (PMT) และห้องปฏิบัติการ Liquid Scintillator (LS) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทำการทดลองและวิจัยหลอด PMT และ LS  สำหรับใช้ในการทดลอง JUNO

 

คณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือกันถึงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนองค์ความรู้ระหว่างกัน อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อ มทส. เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของภูมิภาคอาเซียนต่อไป  ทั้งนี้ IHEP เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516  มีศูนย์ปฏิบัติวิจัยการชนของอิเล็กตรอนกับโพสิตรอน (Beijing Electron Positron Collider, BEPC) สำหรับศึกษาการชนกันของอิเล็กตรอนกับโพสิตรอน ทำให้สามารถค้นพบอนุภาคใหม่ๆ ที่สำคัญจำนวนมาก  อาทิ สามารถตรวจวัดมวลของเลปตอนชนิดทาวและการสลายตัวของมีซอนชนิดที่มีควาร์กชาร์มเป็นองค์ประกอบด้วยความแม่นยำสูง และยังให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยทั้งด้านการทดลองและด้านทฤษฎีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก  ปัจจุบันมีคณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คน

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง