วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตอบรับ (Accepted)จากฐานข้อมูล Scopus โดยใช้เวลาดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ Submit ทั้งสิ้น 8 วัน นับเป็นวารสารลำดับที่ 9 ในโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technologyจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2537 เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดตีพิมพ์เป็นราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ) ในปี พ.ศ.2548 เริ่มเปิดรับบทความตีพิมพ์ในระบบ E-journal ครอบคลุมการรับบทความวิจัยทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มีสัดส่วนกองบรรณาธิการวารสารในระดับศาสตราจารย์ทั้งภายในและต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 บทความทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิทยาการ (Peer review) ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และมีการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ ปัจจุบัน วารสารเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและถูกจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของจากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) และถูกจัดให้อยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา
เว็บไซต์ http://ird.sut.ac.th/e-journal

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง