๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล
 
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
 
พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง