การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

การบริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564

O5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ตั้งหน่วยงาน

การติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้านการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน  2563
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลการติดต่อรายบุคคล พร้อมกล่องข้อความถามตอบออนไลน์

O9 Social Network

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Twitter มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 


การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 

คู่มือการปฏิบัติงาน-การตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำ TOR และกระบวน การจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เครื่องมือ 

คู่มือการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

คู่มือสหกิจศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานส่วนสารบบรรณและนิติการ 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับชำรระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา 


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

การลงทำเบียนผ่าน Website

การให้บริการห้องสมุด

ขั้นตอนการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ตัวอย่างที่ควรเปิดเผย เช่น สถิตินักศึกษา/สถิติรายวิชา/สถิติการวิจัย/สถิติการให้บริการวิชาการ/สถิติการ

จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา

สถิตินักศึกษาต่างชาติ

รายชื่อสำนักวิชา และหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ส่วนอาคารสถานที่

O17 E-Service

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

E-service ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยงานต่างๆ

การขอใช้งานสถานกีฬาและสุขภาพ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 2563

เปรียบเทียบแผน-ผล PBM 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบแผน-ผล PBM ปีงบประมาณ 2562

 


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562

 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระเบียบ ว่าด้วยการสอบสวนพนักงานผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ.2536

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี/ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

ข้อมูลการติดต่อรายบุคคล พร้อมกล่องข้อความถามตอบออนไลน์

ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

มทส. จัดงาน สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

มทส. ประสานความร่วมมือ เดินหน้าวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา

มทส. เชิญหน่วยงานสำคัญภาคการเกษตร ประชุมหารือขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ประกาศ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือ “งดการให้ / การรับ”กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA

ประกาศ มทส.-แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา

ประกาศ มทส.-แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ฉบับที่ 2

 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

แผนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

รายงาน ผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ. 2563

สรุปมติการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ  พ.ศ. 2553-2563

 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือ “งดการให้ / การรับ”กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

สรุปกิจกรรมเสวนา ITA วันที่ 26 พ.ค.63 
สรุปมติการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ. 2553-2563

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

สรุปผลกิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการลดข้อบกพร่อง จากการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

ทั้งนี้  รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.2 และครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 กล่าวถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในปี 62 และมาตรการการส่งเสริมให้ดีขึ้น

รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

กิจกรรม การจัดการความรู้ การลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานตามข้อสังเกตจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2563