ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


แบบวัด IIT
Internal Integrity and Transparency Assessment

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ขอเชิญ บุคลากร มทส. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT)  
รายละเอียดที่  http://www.sut.ac.th/2012/sutita/index.php/iit/ (ภายใน 30 มิถุนายน 2566)


แบบวัด EIT
External Integrity and Transparency Assessment

แบบวัด EIT External Integrity and Transparency Assessment แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการกับ มทส. เข้าร่วมการประเมินโดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)
รายละเอียดที่  http://www.sut.ac.th/2012/sutita/index.php/eit/ (ภายใน 30 มิถุนายน 2566)


แบบวัด OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น


โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย


โครงสร้างการบริหารแยกตามหน่วยงาน


O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนO3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562-2570


O5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • แผนที่ตั้ง

ที่อยู่มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ แผนที่

การติดต่อ - หน่วยงานภายใน


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ข่าวเด่น/ข่าวเผยแพร่


ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข่าวกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข่าว ITAการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น  Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การติดต่อสอบถามมหาวิทยาลัยออนไลน์


ข้อมูลการติดต่อรายบุคคล พร้อมกล่องข้อความถามตอบออนไลน์


Messenger สอบถามศูนย์บริการการศึกษา 

Messenger สอบถามศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Messenger สอบถามศูนย์กิจการนานาชาติ


O9 Social Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Twitter มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

youtube มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Line มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภายใน


O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566


โครงการตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566


เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาวคาดแดง)


O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ครึ่งปีแรก ** >> 2566


O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

รายงานการติดตาม และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

 1. นโยบายการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
 2. รายการคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

 คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ด้านพัสดุ


 คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ด้านงานสารบรรณและนิติการ


คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ด้านการเงินและบัญชี


คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ด้านประชุมสภามหาวิทยาลัย


การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
 • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

คู่มือการให้บริการห้องสมุด

คู่มือการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา

ขั้นตอนการขอรับบริการจากหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขั้นตอนการให้บริการห้องออกกำลังกาย

ขั้นตอนการให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม

ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์


O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการศูนย์บริการการศึกษา

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  (สามารถเลือกดูข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด/จำนวนการให้บริการสื่อการศึกษา/จำนวนการให้บริการสื่อกราฟฟิก)

สถิติการให้บริการส่งเอกสารและจดหมาย งานไปรษณีย์


O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service
 • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

คู่มือการให้บริการห้องสมุด


คู่มือการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 


ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา


ขั้นตอนการขอรับบริการจากหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


คู่มือการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ขั้นตอนการให้บริการห้องออกกำลังกาย 


ขั้นตอนการให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม


ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
(เลือก P0-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) **


O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **


O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  **


O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลประกอบด้วย
(1) สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ
(4) แนวทางแก้ไขตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กํารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2565-2568


O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 – 2


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการร้องเรียนเรื่องทุจริต


ขั้นตอนการร้องเรียน


มาตรการจัดการข้อร้องเรียน


O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต


เลือกช่องทางการร้องเรียนแจ้งข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน - ส่วนสารบรรณและนิติการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ศูนย์บริการการศึกษา

ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ – ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ช่องทาง ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน – เทคโนธานี


O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน*
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/7/news20230421

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

มทส. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 ไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่


O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

อธิการบดี มทส. มอบนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ


มทส. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy


มทส. จัด Show & Share  การปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงาน


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการทุจริตO33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

มทส. นำส่งแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/7/news20230420

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ตามกำหนดเวลา **


แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ตามกำหนดเวลา **

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


**


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
 • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา (วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤศจิกายน 2565)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 10 เมษายน 2564)


O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
 • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566


ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน ITA ของมหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือที่ อว 7403(1)/พว 10 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/7/news20230420


มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัด EIT ในส่วนที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้เก็บแบบตอบวัด ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Webex) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ตอบจำนวน 120 ราย

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/7/news20230227


การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน ITA ของมหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือที่ อว 7403(1)/พว 31 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
(** ภาพ **)


การจัดกิจกรรม Show & Share เรื่อง “การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน” ในวันที่ 14 มีนาคม 2566