มทส. ประสานความร่วมมือ เดินหน้าวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา สร้างคลัสเตอร์วิจัย ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับการใช้งานทางการแพทย์

มทส. ประสานความร่วมมือ เดินหน้าวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา
สร้างคลัสเตอร์วิจัย ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับการใช้งานทางการแพทย์

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชเศษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาวพลัฏฐ์ พฤทธิ์พรชนัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดา เมดิคอล จำกัด นายโชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน ประธานมูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ และนางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช ประธานกรรมการบริษัท อัลฟ่า อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม การนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างรายได้ให้ชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ มทร.อีสาน บริษัท ไอดา เมดิคอล จำกัด และมูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ รวมทั้ง บริษัท อัลฟ่า อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนา เพิ่มมูลค่ากัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร รวมถึงผลักดันในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชง กัญชาได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชุน สังคมให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน” 

 

     ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Social Enterprise คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็น “คลัสเตอร์” ด้านกัญชง กัญชา และสมุนไพร รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชง กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ของพืชกัญชง กัญชาทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากกัญชง กัญชา และสมุนไพร การคิดค้นตำรับยาและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต่อไป”

 


 

 

     ทั้งนี้ มทส. และ มทร.อีสาน จะร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ร่วมมือทางวิชาการในด้านการผลิต การปลูก การแปรรูป การผสม การสกัด การปรุง รวมถึงการแบ่งบรรจุและรวมบรรจุกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์ สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท ไอดา เมดิคอล จำกัด และ มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ การสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชาและกัญชง ร่วมส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปลูก การสกัด การแปรรูปและการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อการพึ่งพาตนเองได้และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและของประเทศไทย นอกจากนี้ ความร่วมมือกับ บริษัท อัลฟ่า อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต ประเทศไทย จำกัด ในการผลิตและการวิจัยด้านกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างมาตรฐานการผลิต (ปลูก) ตามโครงการที่กำหนด ความร่วมมือในการให้บริการแก่สังคมในด้านการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่ส่งเสริมด้านวิทยาการกัญชาและกัญชง ในรูปแบบของ “เขตวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” เพื่อสร้างระบบนิเวศเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของภูมิภาคต่อไป

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25 พฤษภาคม 2563

 

 

geciktirici hap geciktirici orjinal sipariş doğal ecza viagra www.orjinalsiparis.com golden lovita cinsel ürünler penis buyutucu samsun araç kiralama samsun rent a car hümik asit organik sıvı gübre sıvı organik gübre kireç çözücü,ph düşürücü gübre ec fertilizer leonardit organomineral gübre organik gübre

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง