มทส. เชิญหน่วยงานสำคัญภาคการเกษตร ประชุมหารือขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา

มทส. เชิญหน่วยงานสำคัญภาคการเกษตร ประชุมหารือขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

.
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการนี้ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


    ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เผยว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัดนครราชสีมา ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒาคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

 


    สำหรับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อธิการบดี มทส. เป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์ AIC จังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ เกษตรจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด นอกจากนี้ จะได้มีการพิจารณากำหนดบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ผู้แทน Smart Farmer, Young Smart Farmer ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงกรรมการอื่น ๆ ไม่เกิน 10 คน ร่วมเป็นกรรมการในระดับจังหวัดด้วย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป”

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง