มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม World Technology Universities Congress 2022 (WTUC 2022) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม World Technology Universities Congress 2022 (WTUC 2022) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาชิก เข้าร่วมจากประเทศ Brazil, Ireland, Austria, Germany, UK, Australia, Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia และ Thailand  และสมาชิกเข้าร่วม ออนไลน์ จากประเทศ Bahrain, Zimbabwe และ India  
 
  
 
 
 ในงานวันแรก มีการประชุมกรรมการระดับดำเนินการและระดับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ นโยบาย เป้าหมายและการขับเคลื่อน  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ชมนวัตกรรมในมิติต่างๆของ มทส  อาทิ เช่น สถานีชาร์จรถไฟฟ้าขนาดเล็ก (Mini EV Charging Station), ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลและเมทาเวิร์ส (Digital Technology Lab & Metaverse), เรือนเพาะชำกัญชาเพื่อการแพทย์ (Cannabis Greenhouse for Medicinal Use) และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ในมหาวิทยาลัย 
 
 
 ในวันที่สอง เป็นการจัดกิจกรรมเสวนา ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนะในมุมมองและบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรอบโลก ต่อความท้าทายในยุค new norm และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงฉับพลันของโลก การสร้างมูลค่าและผลกระทบด้วยนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ พันธกิจเพื่อชุมชนเพื่อผลกระทบระดับโลก ลักษณะนโยบายสถาบันอุดมศึกษารอบโลก โดยงานนี้ มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนกำลังคนให้เป็นพลเมืองโลก เพื่อตอบสนองต่อความท้ายเหล่านี้
 
 ในวันที่สาม เป็นการนำผู้ร่วมประชุมไปเยี่ยมชมความงดงามธรรมชาติของมรดกโลก และนวัตกรรม ของ มทส ภายใต้โครงการ ANSEE-KHAO YAI  เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ คลองไผ่ ที่ มทส ดูแล เพื่อดูงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ ตลอดจนชมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งดนตรี การแสดง และอาหาร ที่สะท้อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง

----------------------------
 
 
#wtuc2022 #WTUN #SUT #SEDA #sustainability #GlobalEngagement

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง