กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อช่วยวางแผนและจัดการงานในองค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อช่วยวางแผนและจัดการงานในองค์กร สำหรับบุคลากรหรือคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ประจำหน่วยงานภายใน มทส. กว่า 80 คน ได้ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice นำไปใช้ในงานประจำได้ โดยมี อาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เป็นวิทยากร ซึ่งการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
 
 
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ มทส. ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง B6503-A ชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร มทส.
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง