การประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Workshop แนวทางการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส.

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 อุปสรรคและความท้าทายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากระดับ A2 สู่ระดับ B2 รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
 
 
 
 
ในการนี้ ผู้เข้าประชุมได้ร่วม Workshop “แนวทางการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส.” เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางและมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง B6501 ชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร มทส.
 
 
 
 
 
-------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง