มทส. จับมือ ปตท.สผ. พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์สู่ระดับสากล

มทส. จับมือ ปตท.สผ. พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์สู่ระดับสากล
 
รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ คุณรังสรรค์ เพ็งพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ของทั้งสององค์กร โดยเริ่มต้น จากกลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ของ ปตท.สผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน subsurface ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือที่เรียกว่า PTTEP Subsurface University Energy Connect นี้ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของ ปตท.สผ. จะได้ร่วมเผยแพร่ประสบการณ์ และองค์ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการเรียนการสอน และผ่านการพัฒนางานวิจัย เพื่อเป็นการ collaboration ที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล ให้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ซึ่งมีความเข้มแข็ง และได้ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมหลายรุ่น
 
 
 
  ในโอกาสนี้ รศ. ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คุณศุภมิตรา ด่านพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณกมลพร อินไร่ขิง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายศึกษาทางเทคนิคด้าน Subsurface  ร่วมลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ  อาคารบริหาร มทส. เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2567
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง