มทส. - ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มทส. - ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มทส. โดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนสารบรรณและนิติการ ให้ความร่วมมือและอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2023 ของ มทส. ซึ่งมีประสิทธิผลและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี อาทิ ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ ระบบจัดการกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน และระบบจัดการออกเลขรับ-ส่งหนังสือ รวมถึงแนวทางในการใช้งานระบบร่วมกัน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี
 
 
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง