Workshop I in PRIDE : พฤติกรรมควรทำ-ไม่ควรทำ ของชาว มทส.

Workshop "I in PRIDE : พฤติกรรมควรทำ-ไม่ควรทำ ของชาว มทส." 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรม Workshop “I in PRIDE : พฤติกรรมทางจริยธรรมของชาว มทส. (Dos & Don’ts)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร มทส. เพื่อระดมสมองกำหนดตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’ts) ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป โดย Workshop ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลครั้งนี้ เป็น Workshop แรก ในชุดกิจกรรมและการอบรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย Innovate the Future
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มทส. จากทุกหน่วยงาน​ รวมถึงผู้แทนนักศึกษา กว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.
 
 
-------------------------------------------------
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง