เปลี่ยนสถานที่อบรมการผลิตวีดิทัศน์การสอน และซอฟต์แวร์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ด่วน!!!!! เปลี่ยนสถานที่อบรมการผลิตวีดิทัศน์การสอน และซอฟต์แวร์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เรียนผู้เข้าอบรมหลักสูตร การผลิตวีดิทัศน์การสอน และซอฟต์แวร์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เนื่องจากมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจึงขออนุญาตเปลี่ยนห้องอบรมทั้งสองรอบ เป็นห้องคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU) อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย ตามกำหนดการเดิมดังนี้

รอบที่ 1 (สำหรับคณาจารย์ไทย)
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU) อาคารกีฬาสุรเริงไชย

รอบที่ 2 (สำหรับคณาจารย์ไทย และชาวต่างชาติ และผู้ช่วยสอน)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU) อาคารกีฬาสุรเริงไชย

(ทั้ง 2 รอบ อบรมเนื้อหาเดียวกัน โปรดลงทะเบียนเพียงรอบเดียว) ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/KTZ13

* อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา คอมพิวเตอร์ Laptop, Tablet (ถ้ามี), กล้องเว็บแคม (ถ้ามี) , ไมโครโฟนต่อภายนอก (ถ้ามี)

** ผู้เข้าอบรม สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอบรม ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า Open Broadcaster Software (OBS) ดาวน์โหลดได้ที่ https://obsproject.com/


---------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการ
09.00 – 09.30 น.
- ลงทะเบียน
- สำหรับคณาจารย์ที่ยังไม่เคยเปิดรายวิชาออนไลน์กับระบบ SUT e-Learning สามารถขอเปิดรายวิชาได้ในช่วงเวลานี้ เพื่อใช้ประกอบการอบรม
- คณาจารย์ที่ติดปัญหาการลงซอฟแวร์ สามารถให้เจ้าหน้าที่ดูแลลงซอฟต์แวร์ก่อนเข้าอบรม

09.30 - 09.40 น. เปิดการอบรมโดย รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

09.40 - 10.30 น.
- เทคนิคการบันทึกหน้าจอ (Screen Recording)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการสอนออนไลน์ (live)
- การจัดการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนดิจิทัล
- SUT e-courseware
โดย คุณนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

10.40 - 12.00 น.
- เทคนิคการบันทึกการเรียนการสอนด้วย Open Broadcaster Software (OBS)
- การถ่ายทอดสดการสอนผ่าน Social Media ด้วย Open Broadcaster Software (OBS)
โดย คุณปฐวี มีสวัสดิ์ นักเทคโนโลยีการศึกษา

ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมได้ที่ Facebook Live ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส
https://www.facebook.com/Ceit.Sut/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง