ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านความเป็นผู้ประกอบการ  หัวข้อ "On Becoming Entrepreneurial University: The Role of Innovation and Entrepreneurship" โดยวิทยากรจาก VINNOVA, Sweden มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างของประเทศสวีเดน ในการส่งเสริมผลักดัน Entrepreneurial University

ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00-16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง