ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร จันทร์ฉาย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธา วาทกิจ   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง