ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Menglim Hoy
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 
 
3. อาจารย์ ดร.ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
4. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
5. อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 
 
6. อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
7. อาจารย์ ดร.ปภังกร ส่างสวัสดิ์
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
8. อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
สังกัดสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
9. อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 
 
10. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สังกัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง