ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
    รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง