ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
 
  • ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
 
 
  • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
 
  • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง