ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
    รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ 
    อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ร.อ.ดร.สุทธิพงษ์ มีใย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง