ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล

   สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี
   ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 

 


 

อาจารย์ ดร.David James Harding

   สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เทียบตำแหน่ง) 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์
   ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 

 


 

อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์

   สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
   ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 

 


 

 อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงภัสสร สื่อยรรยงศิริ

   สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์
   ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 


 

อาจารย์พิเศษ นายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง

   สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
   ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง