ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง