กิจกรรม

 • มทส. ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิสูจน์ วันโคราชไร้เงา มทส. ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิสูจน์ วันโคราชไร้เงา

  มทส. ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิสูจน์ “วันโคราชไร้เงา” ชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะจนเรายืนอยู่บนเงาของตัวเอง

 •  
 • มทส. จัดโครงการ 600,000 cc มทส. ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา มทส. จัดโครงการ 600,000 cc มทส. ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ “600,000 cc มทส.ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”

 •  
 • มทส. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Innovation for CHANGE” มทส. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Innovation for CHANGE”

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558หัวข้อ “Innovationfor CHANGE” ชิงเงินรางวัลจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมทส. รวมทั้งสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลงานเข้าประกวดรวม39 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

 •  
 • มทส. ร่วมกับ จัดหางานโคราช จัด SUT Jobfair & Coop Fair 2015 มทส. ร่วมกับ จัดหางานโคราช จัด SUT Jobfair & Coop Fair 2015

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัด “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”(SUT Jobfair & Coop Fair 2015) มีตำแหน่งงานกว่า 3,000อัตรา จากบริษัทชั้นนำกว่า 91 แห่ง

 •  
 • โครงการ 600,000 cc มทส. ร่วมใจบริจาคโลหิต โครงการ 600,000 cc มทส. ร่วมใจบริจาคโลหิต

  โครงการ 600,000 cc มทส. ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

 •  
 • มทส. อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มทส. อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1 ซึ่งฝ่ายบริหารจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับกลาง พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางให้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม มีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดี

 •  
 • ขอเชิญชมการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ ขอเชิญชมการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ

  ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอเชิญชมการประกวดวาดภาพรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒธรรมอีสาน ประจำปี 2558

 •  
 • การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557”

 •  
 • การสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยกับ Elsevier (ScienceDirect & Scopus) การสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยกับ Elsevier (ScienceDirect & Scopus)

  ขอเชิญสมัครอบรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ผู้จำหน่ายฐานข้อมูล ScienceDirect & Scopus กำหนดให้มีการฝึกอบรมหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยกับ Elsevier (ScienceDirect & Scopus)

 •  
 • มทส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. – สอท. มทส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. – สอท.

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2558 การประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2558 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 •  
 • อธิการบดี มทส. ดำเนินการและร่วมอภิปราย : บุคลากรสายสนับสนุนต้นทุนความสำเร็จ อธิการบดี มทส. ดำเนินการและร่วมอภิปราย : บุคลากรสายสนับสนุนต้นทุนความสำเร็จ

  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นผู้ดำเนินการและร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บุคลากรสายสนับสนุนต้นทุนความสำเร็จ” ในการประชุมวิชาการนานาชาติการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2557

 •  
 • สัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ” สัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ”

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ” วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม VIP 3 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 •  
 • forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

  มหาวิทยาลัยกำหนดจัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

 •  
 • เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Engagement Thailand: EnT) นำคณะเข้าร่วมประชุม The 2nd AsiaEngage Regional Conference 2014 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์ระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 พ.ย. 57 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 •  
 • มทส. ทำบุญสังฆทานใหญ่แด่ครูผู้ไร้วิญญาณ มทส. ทำบุญสังฆทานใหญ่แด่ครูผู้ไร้วิญญาณ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 (พิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่) เพื่อ อุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ไร้วิญญาณ

 •  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง