มทส. จับมือ ม.วงษ์ชวลิตกุล พัฒนาบุคลากรทางด้าน การพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM

วันนี้ (31 มกราคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) เพิ่มขีดความสามาถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง ด้วยการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนส่งเสริมความรู้ให้แก่องค์กรและสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะร่วมมือทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยี BIM หรือแบบจำลองข้อมูลอาคาร ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบ รวมถึงการประสานงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดของการทำแบบก่อสร้างและบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
--------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง