มทส. ร่วมการประชุม และร่วมประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสและเขตนวัตกรรมการแพทย์

อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ในฐานะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าร่วมการประชุมการบูรณการแผนยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสและเขตนวัตกรรมการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพ และร่วมประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสและเขตนวัตกรรมการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงและการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 
 
 
 
การบูรณการแผนยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสและเขตนวัตกรรมการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินกิจการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการบริการสุขภาพ โดยจำแนกแผนเขตระเบียงและนวัตกรรมตามรายพื้นที่ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละเขต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง