มทส. เข้าร่วมงาน ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM2.5

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM2.5”  ซึ่งมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา จัดโดย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 
ในโอกาสนี้ มทส. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยระบบไอออนประจุไฟฟ้า ผลงานวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา และคณะ และเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นความแม่นยำสูง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานด้วย
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง