Page 8 - SUT_IDENTITY_2018-v2
P. 8

1.3 สี                               ในการนำาตราสัญลักษณ์ไปใช้  ต้องใช้ค่าสีที่กำาหนดไว้

                               เท่านั้น เนื่องจากค่าสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละ
                               เครื่อง ให้ค่าสีที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยน

                               จึงไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนค่าสี โดยค่าสีของสัญลักษณ์ได้
                               กำาหนดไว้ดังนี้


                                 CMYK C0, M92, Y100, K0

                                 RGB R255, G102, B0

                                 CMYK C33, M57, Y100, K18

                                 RGB R154, G102, B0

                                 CMYK C0, M0, Y0, K100
                                 RGB R0, G0, B0
       หน้า 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13